Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

De SEKEM Community School

door Guus Schlönfeld 

 
Al jaren staat er op bet terrein van de SEKEM Farm een school met twaalf klassen, waar volgens het in Egypte voorgeschreven leerplan en antroposofische inzichten wordt lesgegeven aan de kinderen van de medewerkers van SEKEM en aan kinderen uit de omliggende dorpen. In zijn boek "SEKEM, ontwikkelingssamenwerking in een nieuw perspectief' (Zeist, 2005) beschrijft Ibrahim Abouleish onder meer uitvoerig hoe deze privéschool tot stand kwam en hoe lastig het was om de autoriteiten ervan te overtuigen dat het noodzakelijk was om naast theoretische kennis ook aandacht te besteden aan kunstzinnige en praktische activiteiten. 
 
In 1997 lukte het om ook een vakschool op te zetten, waar inmiddels honderdvijftig jonge mensen een driejarige beroepsopleiding kunnen volgen tot o.a. monteur, slotenmaker, timmerman, electriciën en boer. 
 
Kamillekinderen 
KamillekinderenVrij snel werd aan kinderen die niet in de gelegenheid waren gewoon onderwijs te volgen ook de mogelijkheid geboden om toch ten minste te leren lezen en schrijven. Hoewel er leerplicht bestaat in Egypte, zijn de levensomstandigheden vaak zo problematisch dat de ouders hun kinderen - en voornamelijk de meisjes - op het land laten werken. Ook SEKEM werd hiermee geconfronteerd, maar de SEKEM Development Foundation besloot de bekostiging van een basisopleiding gedurende twee dagen in de week op zich te nemen. Ook krijgen de circa vijftig Kamillekinderen elke dag een warme maaltijd en worden ze medisch begeleid. Wanneer deze kinderen veertien zijn, krijgen ze een getuigschrift waarmee ze de mogelijkheid hebben een vakopleiding te gaan volgen. 
 
Community schools 
In 1992 kwam er een overeenkomst tot stand tussen de Egyptische regering en UNICEF met bet doel Community schools op te zetten in onderontwikkelde landbouwgebieden waar het hoge percentage analfabetisme onder meisjes aangepakt zou kunnen worden. Gemeenten en UNICEF zorgden voor grond en gebouwen, terwijl de overheid de zorg had voor leerplan, lesmateriaal en opleiding van leraren. Deze opzet heeft goed gewerkt, een 1 000-tal scholen is tot stand gekomen met als resultaat dat het percentage analfabete meisjes in het jaar 2006 van 60 % is gedaald naar 40%. 
 
Community School
Ook SEKEM heeft nu het initiatief genomen om een dergelijke Community school op te zetten waar de al jaren gebruikelijke deeltijdopleiding voor werkende kinderen op een met de wensen van de overheid overeenkomende wijze kan worden voortgezet. Dit maakt opleiding en vorming mogelijk van een negentigtaljonge mensen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar, die niet in de gelegenheid zijn de gewone school te bezoeken. Na drie jaren van zowel begeleiding in het werk als klassikaal onderwijs wordt de schooltijd afgesloten met een examen en kan gekozen worden tussen een echte vakopleiding voor een baan in een van de SEKEM-bedrijven of voor doorleren op de SEKEM-school. 
 
De gebouwen zijn in september 2008 opgeleverd, met de lessen is inmiddels een begin gemaakt. Door een grote schenking van een van de leden van de Vriendenkring SEKEM zijn zowel de ontwikkeling van de plannen als de exploitatie in ieder geval voor twee jaar verzekerd. Omdat het curriculum door de regering wordt voorgeschreven, is er vanuit de schenking met name aandacht voor de opleiding van leraren op het gebied van kunst en cultuur.