Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Steun de Heliopolis Universiteit

door Bert de Graaff, juli 2012

De grootste wens van Ibrahim Abouleish is om als kroonstuk op het Sekem-ideaal een universiteit voor duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap voor Egyptische studenten op te richten. Door zo’n universiteit zal een toekomstige generatie afgestudeerden initiatiefrijk de ontwikkeling van een nieuw Egypte ter hand kunnen nemen. Sedert 2009 wordt gewerkt aan het tot stand brengen van de Heliopolis Universiteit. In 2010 kwam de formele toestemming om de universiteit in Ismailia nabij het Suezkanaal te bouwen. Door de revolutie van voorjaar 2011  moest de voorbereiding echter worden gestaakt. Maar recentelijk heeft de overgangsregering van Egypte aan SEKEM gevraagd de Universiteit in het studiejaar 2012/13 toch te starten. Wij zijn zeer verheugd u te kunnen laten weten dat SEKEM besloten heeft de Heliopolis Universiteit voor Duurzame Ontwikkeling (HU) dit najaar daadwerkelijk te openen, echter op kleine schaal, tegen minimale kosten en in bestaande gebouwen van Sekem in Heliopolis. De planning is om komend studiejaar 2012-2013 te beginnen met 200 studenten. In het 2e jaar zullen dat er 400 zijn. Er  wordt nu door alle betrokkenen hard en enthousiast  gewerkt  om alle curricula goed te krijgen, docenten aan te trekken, lokaliteiten in te richten en studenten te werven.
 
Een universiteit voor de uitdagingen van Egypte
De uitdagingen van de toekomst – klimaatverandering, voedselschaarste en uitputting van natuurlijke hulpbronnen, waterschaarste, een groeiende bevolking en armoede – vragen om innovatieve oplossingen en ongebruikelijke antwoorden. De Heliopolis Universiteit wil deze uitdagingen aangaan in de vorm van een unieke universitaire scholing met als principieel uitgangspunt ‘duurzame ontwikkeling’. In de eerste fase zullen drie faculteiten (‘handel en economie’, ‘farmacie en medische technologie’ en ‘bouwkunde en techniek’) een bachelorstudie aanbieden. Verder is het plan om op de SEKEM farm bij Belbeis een masterstudie biologisch-dynamische landbouw aan te bieden. Innovatie en ondernemerschap zullen samen met multidisciplinaire samenwerking en interculturele uitwisseling een wezenlijk onderdeel van het curriculum vormen.
 
Een Universiteit voor duurzame ontwikkeling is juist nu nodig
Hoe de universiteit zich zal ontwikkelen is door de onzekere politieke en economische omstandigheden in Egypte nog niet te voorspellen. Maar juist nu is de start van een dergelijk initiatief van de hoogste urgentie. De Egyptische jeugd heeft een grote belangstelling voor het opnemen van kennis. Het aanbieden van alleen traditionele technische en natuurwetenschappelijke kennis is voor een werkelijke vernieuwing van de Egyptische samenleving onvoldoende. De Arabische Lente vraagt om een vormingscanon die zich over culturele en religieuze verschillen heen concentreert op de kwaliteiten die in de jonge mensen sluimeren. Zij vormen de generatie die de toekomst vorm zal geven. Daarvoor is know how, integraal denken en visie ontwikkeling nodig die in de Egyptische scholen en universiteiten te weinig geleerd wordt.
 
Egypte zal, ongeacht welke richting de politiek opgaat, oplossingen moeten vinden om het armoede- en voedselprobleem fundamenteel aan te pakken. De Heliopolis Universiteit wil juist daaraan bijdragen door voor deze generatie onderwijs mogelijk te maken dat hen in staat stelt oorspronkelijk te denken en ideeën om te zetten in praktische initiatieven. SEKEM heeft hier in haar huidige Onderzoeksacademie en de trainingen voor het eigen personeel al veel ervaring in. Dat Sekem de kwaliteiten en erkenning hiervoor heeft, wordt onderstreept door de vele onderscheidingen die aan SEKEM en haar oprichter werden verleend. Naast eredoctoraten en onderscheidingen van belangrijke universiteiten, de Right Livelyhood Award en een onderscheiding van de Schwab Foundation ontving Ibrahim Abouleish in mei 2012 nog de Business for Peace Award van de Business for Peace Foundation in Oslo.
 
Heliopolis Universiteit wil sociaal, culturele vorming stimuleren
De Heliopolis Universiteit wil een brede vorming van de studenten  stimuleren. Daartoe wordt een ´Studium Fundamentale´ aangeboden aan alle studenten, bestaande uit kunstzinnige vakken, natuur- en sociale wetenschappen en menswetenschappen. Dit programma bevat al veel elementen die op een later tijdstip verder kunnen gaan in een zelfstandig instituut met de naam Dar as-Salaam (huis van vrede) dat geheel gericht zal zijn op interdisciplinaire, internationale, interculturele en interreligieuze samenwerking. Zoals wij al in eerdere Nieuwsbrieven hebben beschreven beoogt Dar as-Salaam een actieve uitwisseling tussen de culturen van het oosten, westen, zuiden en noorden. In de oorspronkelijke plannen zou dit vanaf het begin als zelfstandig instituut naast de Universiteit bestaan. Onder de huidige omstandigheden is dit nog niet mogelijk. 
 
Startfinanciering
De universiteit wordt gedragen door de SEKEM Development Foundation en de Abouleish Foundation. Net als andere particuliere universiteiten in Egypte zal de Heliopolis Universiteit gefinancierd worden op basis van collegegelden en onderzoeksopdrachten. Met een beurzenstelsel wil de Heliopolis Universiteit ook minder draagkrachtige studenten kansen bieden. De aanloopkosten zullen door het kleine aantal studenten niet vanaf het eerste jaar kunnen worden gedekt door de collegegelden. In latere jaren wordt een financieel gezonde exploitatie verwacht. Het tekort in het eerste jaar is begroot op € 1,1 mln. Sekem zal daar zelf naar vermogen aan bijdragen. De Europese Vriendenkringen is gevraagd om het Studium Fundamentale financieel mogelijk te maken.