Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Studiebeurzen voor de Heliopolis Universiteit

door Hendrik Jan Bakker, februari 2014
 
De Heliopolis Universiteit voor Duurzame Ontwikkeling (www.hu.edu.eg) in Es-Salaam City, Cairo (Heliopolis) is de kroon op het werk van dr. Ibrahim Abouleish. De universiteit is in 2012 opgericht met 3 faculteiten (natuurgeneeskunde, sociaal ondernemen en duurzame economie, duurzame energie en watermanagement) en telt nu 400 studenten verdeeld over 2 studiejaren. Deze particuliere universiteit werd opgericht door de Sekem Development Foundation in samenwerking met een aantal Europese universiteiten en heeft als doel om duurzame oplossingen te bevorderen voor de vele problemen waar Egypte voor staat. 
 
SEKEM is één grote school. Al vanaf het eerste begin konden de werknemers van SEKEM op allerlei gebieden leren. Ongeschoolde bedoeienen werd met veel liefde geleerd hoe ze bepaalde werkzaamheden moesten uitvoeren. Ze kregen ook les over gezonde voeding en persoonlijke hygiëne en ze maakten kennis met kunst en cultuur. Als gauw ontstond voor de kinderen van de werknemers een kleuterschool, gevolgd door een basis- en een middelbare school. Mensen met een beperking werden opgenomen en kregen iets zinvols te doen. Straatkinderen kregen naast lichte werkzaamheden les in lezen, schrijven, rekenen en culturele vakken, waarna ze verder konden leren in de inmiddels ontstane vakscholen.
 
“De Egyptische beschaving heeft vandaag de dag grote invloed op het Midden-Oosten, met name door filmproductie en literatuur. In alle Arabische landen zijn docenten uit Egypte werkzaam bij allerhande onderwijsinstellingen. Egypte oefent een bepaalde voorbeeldfunctie voor het Midden-Oosten uit die op de meest uiteenlopende vlakken speurbaar is. ... De geschiedenis toont aan, dat er door de ontmoeting tussen het Europese en het Arabische geestesleven steeds weer iets ontstond dat voor beide culturen vruchtbaar was. Tegenwoordig zijn de betrekkingen tussen Europa en Egypte vrijwel nog uitsluitend van economische aard. Even noodzakelijk is echter een samenwerking op cultureel gebied. De culturele ontwikkeling in Egypte vertoont op dit gebied helaas een groot tekort. Wetenschappelijke vooruitgang en culturele ontwikkeling zijn uiteengevallen, waardoor er een voedingsbodem voor conflicten is ontstaan: religiositeit slaat om in fanatisme en alles wat vreemd, anders is wordt afgewezen, omdat mensen via scholing en vorming niet leren eigen verantwoordelijkheden op zich te nemen.”*
 
Op grond van haar bijzondere geografische ligging kan de Heliopolis Universiteit met haar nieuwe concept in alle Arabische landen een heilzame uitstraling hebben. “Door zijn bijzondere ligging is Egypte een brugland tussen Europa, Afrika en de Arabische wereld. Maar ook in cultureel opzicht zou Egypte een dergelijke brugfunctie kunnen vervullen. En daarin zie ik voor de Heliopolis Universiteit een wezenlijke taak weggelegd.”
 
“De Heliopolis Universiteit wil de studenten op veelvoudige wijze opleiden – dus niet één competentie los van al het andere cultiveren, maar daar andere elementen van het leven bij betrekken. Het is duidelijk dat dit alles in wetenschappelijke vrijheid dient te geschieden, want een studie aan een universiteit is iets anders dan ‘schools’ leren. Door van meet af aan deel te nemen aan al bestaand en toegepast onderzoek worden de studenten tot zelfstandig onderzoek en tot het vinden van eigen oplossingen gestimuleerd. Daardoor kunnen ze zich ontwikkelen tot mensen met een gezond zelfvertrouwen die in staat zijn verantwoordelijkheid op zich te nemen. Via de begeleidende studie van filosofische en kunstzinnige vakken dienen waarden en idealen te  worden gevormd die de basis voor de ontwikkeling van hun maatschappelijk handelen zullen gaan vormen.”
 
De universiteit streeft ernaar om 20 % minder vermogende studenten aan te nemen. Studenten betalen ongeveer 5.000 euro studiegeld per jaar. Omdat Egypte geen beurzenstelsel kent, is hiervoor een eigen studiefonds ingesteld.

De Vriendenkring heeft zich ten doel gesteld tenminste één student per jaar te bekostigen en doet daarvoor een beroep op uw vrijgevigheid. Sinds het studiejaar 2014/15 hebben wij Mohamed Atja geadopteerd. Mohamed (1996) komt uit Alexandrië en studeert farmacie aan de Heliopolis Universiteit. Hij sloot zijn middelbare school met uitstekende cijfers af.

Mohamed is een van de studenten die op basis van een overeenkomst met het Egyptische ministerie van onderwijs en de Children Cancer Foundation recht hebben op een gratis studie voor jonge mensen die een kankerbehandeling hebben ondergaan en waarvan de ouders geen studie kunnen bekostigen. De overheid stelt echter geen middelen ter beschikking. Universiteiten worden geacht daar zelf geld voor vrij te maken. Mohamed komt uit een gezin met vijf kinderen waarvan de vader gepensioneerd is.

Ook de Oostenrijkse vriendenkring, de Oostenrijkse Elisabeth Gergely Foundation, het Nederlandse bedrijf Organic Flavour Company (bekend van de Piramide thee) en de Abouleish Foundation financieren beurzen. 

Wilt u een doelschenking doen, vermeldt u dan in de omschrijving ‘studiebeurs’. U kunt ook schenken bij notariële akte. Giften aan onze vereniging zijn fiscaal aftrekbaar. Ons bankrekeningnummer is NL76 TRIO 0212 4884 22.
 
* De citaten zijn afkomstig uit Abouleish’ biografie: “SEKEM, ontwikkelingssamenwerking in een nieuw perspectief” (pp 184-187). Het boek is nog te verkrijgen bij de Vriendenkring SEKEM.